REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

„Recomanda joburi in strainatate unui prieten si castiga 300 lei.”
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1 Campania „Recomanda joburi in strainatate unui prieten si castiga 300 lei.” denumit in continuare “Campania” este organizata si desfasurata de Rik Recruitment‎ LTD cu sediul social in 129 Station Road, London, NW4 4NJ reprezentata legal prin Administrator Michael, denumit in continuare Organizatorul prin intermediul unui PRESTATOR DE SERVICII, denumit in continuare PRESTATORUL, reprezentat de SC CREATIVE LUGGAGE SRL cu sediul in BUCURESTI, str. VASILE CONTA, NR. 3-5, sc. A, ap. 1, nr. de ordine la Registrul Comertului J40/10752/04.11.2009, cont bancar IBAN RO38 BSEA 0220 0000 0126 4408, deschis la Credit Agricole Bank, Cod ANSPDCP 921567335885, reprezentata legal prin Ludosan Claudiu-Florin, in calitate de Administrator.
Campania se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, ale carui termeni si conditii sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul Oficial al campaniei va fi publicat pe site-ul www.joburi-in-strainatate.com.
1.2 Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica oricand Regulamentul, urmand ca astfel de modificari sa fie in favoarea partilor si sa intre in vigoare in momentul comunicarii lor prealabile, intr-un timp considerat rezonabil pentru participanti, prin afisare pe site-ul www.joburi-in-strainatate.com.

1.3 Orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui Act Aditional ce fa fi publicat pe site-ul www.joburi-in-strainatate.com. Nicio modificare nu va produce efecte retroactive, astfel incat fiecare participant inscris inainte de a surveni o asemenea modificare va beneficia de drepturile obtinute.

1.4 Regulamentul este facut public , conform legislatiei romane in vigoare la data lansarii campaniei, pe site-ul www.joburi-in-strainatate.com, in sectiunea dedicata Campaniei, fiind disponibil in mod gratuit pentru fiecare participant.

1.5 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata vreme cat aceste modificari sunt publice si vizibile pe site-ul mentionat. SECTIUNEA 2. – DURATA PROGRAMULUI SI ARIA DE DESFASURARE

2.1 Programul se va desfasura incepand cu data de 11.05.2017 si pana in data de 31.07.2017 pe intreg teritoriul Romaniei, urmand a fi organizat pe site-ul www.joburi-in-strainatate.com conform prezentului regulament. O zi de campanie este definita astfel: zilnic 24/7 in perioada 11.05.2017 si 31.07.2017 (inclusiv), ziua curenta incepand de la ora 00:00:00 pana la ora 24:00:00. Orice depasire a duratei campaniei nu va produce niciun efect, cu exceptia situatiei cand Organizatorul decide prelungirea campaniei prin Act Aditional la prezentul Regulament.

2.2 Organizatorul isi rezeva dreptul de a decide unilateral si in orice moment modificarea duratei Campaniei „Recomanda joburi in strainatate unui prieten si castiga 300 lei.”, decizia urmand a fi comunicata participantilor cu cel putin 2 zile inainte de modificare, prin Act Adititional facut public prin afisarea pe site-ul www.joburi-in-strainatate.com
SECŢIUNEA 3. CONDITII DE PARTICIPARE SI MECANISMUL CAMPANIEI

3.1 La Campanie pot participa toti cetatenii romani, persoane fizice, sub rezerva indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii: sa aiba minimum 18 ani impliniti la data lansarii campaniei Participantul va trimite datele sale de contact si numele prietenului care a aplicat si este deja inscris in aplicatia campaniei pe urmatoarea adresa de mail recruit@passingthroughjobs.com, considerata adresa de mail a campaniei.

– recomanda prietenilor interesati joburi in strainatate prin Rik Recruitment‎ prin metodele alese de participant. Interesul prietenilor se concretizeaza prin inscrierea in site-ul www.joburi-in-strainatate.com. Aplicatia va fi preluata de echipa de recrutare care va incepe procesul.

Prietenul care a aplicat ne va confirma numele participantului si numarul de telefon la care poate fi contactat.

– Recomandarea facuta organizatorului se concretizeaza si se valideaza in momentul in care prietenul aterizeaza la destinatie.

– Odata validat, se va lua legatura cu participantul pentru inmanarea premiului prin email si telefonic, cel putin de 2 ori pe zi.

Participantul castigator are obligatia de a raspunde in timp util Organizatorului si Prestatorului pentru a-si ridica premiul si de a semna un proces-verbal de primire a acestuia la care se ataseaza copia CI a participantului Dupa semnarea acestui proces-verbal, Organizatorul va fi eliberat fata de orice participant castigator de obligatia nascuta in temeiul prezentului Regulament.
3.2 Nu pot participa la Campanie angajatii Organizatorului si Prestatorului, rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/sotia lor, precum si afinii lor pana la gradul IV inclusiv.

3.3 Recomandarile vor fi efectuate prin completarea online a formularului pe www.joburi-in-strainatate.com, in limba romana sau engleza.

3.4 Avand in vedere obligatia Organizatorului de a face publice numele participantilor castigatori, conform legislatiei romanesti in vigoare, lista acestora si a premiilor obtinute, dupa validare, va fi publicata pe site-ul campaniei www.joburi-in-strainatate.com.

 

SECTIUNEA 4. DESCRIEREA PREMIILOR SI ACORDAREA LOR

4.1 Remunerarea/premiul pentru un prieten care s-a angajat prin intermediul Rik Recruitment‎ in perioada campaniei este de 300 lei. In cazul in care o persoana este recomandata in vederea obtinerii cardului de mai multe persoane, premiul va fi acordat persoanei pe care ne-o comunica noul angajat.

4.2 Remunerarea se acorda in maxim 7 zile de la ziua validarii angajarii prietenului care s-a inscris.

4.5 Un participant poate recomanda mai multi prieteni si primi remunerarea pentru mai multi prieteni care s-au angajat conform termenilor si conditiilor din prezentul Regulament.

 

SECTIUNEA 5 . TAXE SI IMPOZITE

Remunerarea acordata de Organizator se incadreaza in limita prevazuta in Codul fiscal ca fiind neimpozabile.

 

SECŢIUNEA 6 . LITIGII

6.1 Eventualele neintelegeri aparute între Organizator şi participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluţionate prin mediere sau, in cazuri considerate a fi insurmontabile, de catre instanţele judecatoresti romane competente

6.2 Legea aplicabila derularii prezentei Campanii este legea romana.

 

SECŢIUNEA 7. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

7.1 Organizatorul se obliga, sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezenta campanie si sa le utilizeze conform prezentului regulament Oficial si legislatiei romane in vigoare.

7.2 Participantii la campanie, persoane fizice, beneficiaza de toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei, respectiv:

-dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale(art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18).
SECŢIUNEA 8. ALTE PREVEDERI ALE REGULAMENTULUI

8.1 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament.

Orice modificare survenită pe perioada desfăşurării Campaniei va fi concretizata in Act Aditional la prezentul Regulament si va intra în vigoare numai după afişarea pe site-ul www.joburi-in-strainatate.com intr-un timp considerat a fi rezonabil.

8.2 Reclamatiile referitoare la Campania „Recomanda joburi in strainatate unui prieten si castiga 300 lei.” se pot adresa prin e-mail la adresa de contact recruit@passingthroughjobs.com.

8.3 Regulamentul campaniei “Recomanda joburi in strainatate unui prieten si castiga 300 lei.”este disponibil, cu titlu gratuit, pe pagina de web a Organizatorului www.joburi-in-strainatate.com.

8.4 Participarea la aceasta campanie implica obligativitatea participantilor de a respecta toate prevederile prezentului Regulament considerate in intregul sau.

8.5. Prezenta Campanie va putea inceta inainte de 30.07.2017 numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora de natura a face imposibila desfasurarea Campaniei sau daca Organizatorii decid acest fapt, comunicand public respectiva modificare a Regulamentului.

SECTIUNEA 9 RASPUNDEREA

9.1 Organizatorul campaniei si Prestatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care un participant nu poate accesa site-ul campaniei din motive care tin de functionalitatea website-ului, fara a se limita la : defectiuni tehnice de orice natura, conexiune Internet, programe instalate, probleme cu reteaua electrica, erori cauzate de serviciul de hosting al site-ului sau din alte motive independente de vointa si capacitatea Organizatorului si Prestatorului.